Adoriado

Adóriadó

Adatszolgáltatási kötelezettségek külföldi munkaszerződés alapján Magyarországon munkát végző magánszemélyekkel kapcsolatban

A jogalkotó módosította a Munka Törvénykönyvének, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvénynek a rendelkezéseit, abból a célból, hogy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 97/71/EK irányelv módosításáról szóló 2014/67/EU irányelv rendelkezéseit a magyar jogba beillessze. Ez egy új típusú bejelentési kötelezettséget ír elő a Magyarországon munkát végző külföldi magánszemélyek esetében.

Bejelentési kötelezettség
A kiegészített szabályozás alapján, amennyiben egy külföldi, EGT tagállamban székhellyel rendelkező társaság határon átnyúló szolgáltatás teljesítéséhez Magyarországon olyan munkavállalót foglalkoztat, akinek külföldi társasággal van munkaszerződése, akkor a külföldi munkáltatót nyilatkozattételi és
adatszolgáltatási kötelezettség terheli Magyarországon. E kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a külföldi társaság magyarországi telephelyére küldi ki
munkavállalóját munkavégzés céljából.

A bejelentést a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartózó, munkafelügyeleti honlapon lehet megtenni magyar vagy angol nyelven. A nyilatkozat megtételéhez a külföldi társaság adatain túl meg kell adni a tevékenységre és a munkavégzésre
vonatkozó adatokat, valamint a külföldi társaság magyarországi kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét. (A kapcsolattartónak olyan személynek kell lennie, aki kérés esetén a magyar hatóság rendelkezésére tud állni.)

A bejelentés határideje jövőbeni magyarországi tevékenység esetén a magyarországi munkavégzés első napja. A fentiek alapján jelenleg agyarországon munkát végző magánszemélyek esetében a bejelentéseket 2016. augusztus 31-ig szükséges
megtenni.

Munkaügyi szabályoknak való megfelelés
A bejelentésen túlmenően, amennyiben a munkaviszonyra irányadó jog nem kedvezőbb a munkavállalóra nézve, akkor a külföldi társaság köteles a magyar jog szabályait alkalmazni a foglalkoztatásra többek között az alábbi tekintetben: munkaidő, éves szabadság, munkabér, munkavédelem, egyenlő bánásmód.
Ezen előírások alól egyes speciális esetekben (részben vagy egészben) mentesülhetnek a munkáltatók, mint például:

  • épületek építésére, javítására, fenntartására, elbontására vonatkozó építőmunkák esetében az ágazatra irányadó kollektív szerződés rendelkezéseit szükséges alkalmazni;
  • amennyiben a magyarországi tevékenység időtartama nem haladja meg a 8 napot, akkor áru első összeszerelését vagy beszerelését végző munkavállalóra a munkabér összegére, valamint az éves szabadság mértékére vonatkozó rendelkezést nem szükséges alkalmazni.

A szolgáltatást igénybe vevő magyar társaság kötelezett arra, hogy a munkavállaló magyarországi tevékenységének megkezdését megelőzően tájékoztassa a külföldi társaságot a foglalkoztatás magyar szabályairól a fent felsoroltak tekintetében.
Amennyiben ezt a magyar társaság elmulasztja, vagy kellő gondosság esetén a magyar társaságnak tudnia kellett arról, hogy a külföldi társaság a munkabér és
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a magyar társaság a külföldi társasággal egyetemlegesen felel a munkabér és járulékok megfizetéséért.

A magyar társaságnak továbbá kötelezettsége meghatározott tartalmú dokumentációt
(munkaszerződés, munkaidő-nyilvántartás, munkabér kifizetésére vonatkozó igazolás) tárolni a tevékenység időtartama alatt és a befejezését követő 3 évig a munkavállaló vonatkozásában.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire.
A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal
felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát
és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.
A KPMG név, a KPMG logó és a „cutting through complexity” a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
© 2016 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat
a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.